کاپ قاعدگی

1399/01/08
محاسبه میزان خون قاعدگی

محاسبه میزان خون قاعدگی

چطور می توانم بفهمم که چه مقدار خون در خونریزی قاعدگی از دست داده ام؟